Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Stanisław Pogiel

Stanisław Pogiel

Wiceprzewodniczący

Okręg: 2, zdobyte głosy: 412, przynależność:

Status: powołany - 24.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stała Uchwała nr I/7/2018 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przewodniczący
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury stała Uchwała nr I/9/2018 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury wiceprzewodniczący
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Samorządowych stała Uchwała nr I/12/2018 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Samorządowych członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 09:17:11 Zmiana porządku obrad I sesji Rady Powiatu w Żninie I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 10:00:04 Wybór Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:20:36 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:28:09 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:33:49 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:37:56 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:42:24 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:46:33 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Polityki Ekologicznej i Obszarów Wiejskich I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:51:07 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:55:49 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Samorządowych I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:59:54 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Turystyki i Promocji Powiatu I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 13:04:41 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Etyki Radnego I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:18:20 Wniosek o głosowanie uchwał dotyczących stałych Komisji Rady w jednym głosowaniu I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 13:04:58 w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2018 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych II sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 13:08:58 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok II sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 13:12:33 w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego II sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 13:18:52 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok II sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 13:34:08 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. II sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 14:06:16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Żnińskiego II sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 09:50:51 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok. III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 09:53:55 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 10:50:21 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 10:53:56 uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 10:57:53 uchwała w sprawie wyboru radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 11:01:21 uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu w Żninie do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie. III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 11:05:27 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Żninie na 2019 rok III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 11:08:39 uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Żninie na 2019 rok. III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 09:22:18 Zmiana porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Żninie III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 09:26:54 Protokół nr 1/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 09:28:23 Protokół nr II/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 09:42:58 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2018 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 09:03:23 Zmiana porządku obrad IV sesji Rady Powiatu w Żninie IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 09:14:50 Protokół nr III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 09:39:55 Uchwała w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2019 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 09:54:40 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 09:58:21 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 13:26:12 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Żninie na 2019 rok IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 14:18:29 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia niezbędnych, a dostępnych Radzie Powiatu, działań zmierzających do podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych na każde dziecko umieszczone we wszystkich formach pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 14:14:13 Wniosek o zamknięcie dyskusji IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 09:10:54 Protokół nr IV/2019 z IV sesji Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 lutego 2019 r. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 12:06:17 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Żnińskiego w 2018 roku. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 12:55:58 Uchwała w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:09:14 Uchwała w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Żnińskiego. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:17:00 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:19:51 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:47:16 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:50:06 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Łabiszynie. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:58:12 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 14:02:11 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 09:05:38 Zmiana porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Żninie V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 14:06:38 Uchwała w sprawie przeznaczenia planowanego do budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 12:36:19 Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-06-17 09:07:33 Protokół nr V/2019 z V sesji Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2019 r. VI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-06-17 10:35:03 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Żninie wotum zaufania VI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-06-17 10:52:07 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2018 rok VI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-06-17 10:56:05 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żninie za 2018 rok VI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-06-17 11:03:00 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2019 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych VI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-06-17 11:14:53 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok VI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-06-17 11:18:11 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego VI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-06-17 11:44:20 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żnińskiego, od dnia 1 września 2019 roku VI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 09:12:32 Protokół nr VI/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 09:13:57 Protokół nr VII/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 09:32:39 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2019 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 09:47:00 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 09:49:07 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 09:57:52 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 10:00:36 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Żninie VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 10:03:07 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 10:05:18 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 10:08:10 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żninie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Żninie VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 10:10:47 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie im. Komisji Edukacji Narodowej VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 10:13:33 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 10:16:06 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 10:18:55 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych w Żninie VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 12:52:13 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Żnińskiego dotyczącej braku publikacji odwzorowania cyfrowego (scany) dokumentów całego przebiegu postępowania VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 14:12:52 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dotyczące zabezpieczenia opieki nad dziećmi przebywającymi w rodzinnym domu dziecka VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 14:17:55 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Żninie w związku z nieprofesjonalnym potraktowaniem wniosku skarżącego z dnia 10.03.2019 r. w sprawie uchybień władz statutowych Stowarzyszenia Ogrodowego „Nad Notecią” VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 14:29:31 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Żninie dotyczącej zawarcia umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 euro) bez ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie BIP w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 14:36:16 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń polityki, ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie polityki VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-09-23 14:43:37 Uchwała w sprawie nadania Żnińskiemu Towarzystwu Kultury tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego” VIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-10-28 09:14:07 Protokół nr VIII/2019 z dnia 23 września 2019 r. IX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-10-28 10:23:53 Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych wstępnie przeznaczonych na modernizację dróg powiatowych IX sesja Rady Powiatu w Żninie przeciw
2019-10-28 10:29:21 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2019 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych IX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-10-28 10:37:26 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok IX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-10-28 10:40:33 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego IX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-10-28 12:56:46 Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok IX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-10-28 13:00:59 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020r. IX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-10-28 13:09:02 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Żnińskiego w związku z nieprofesjonalnym potraktowaniem wniosku skarżącego z dnia 10.03.2019 r. w sprawie uchybień władz statutowych Stowarzyszenia Ogrodowego „Nad Notecią”. IX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-10-28 09:11:00 Wniosek o udzielenie głosu przedstawicielom Komitetu STOP odpadom oraz mieszkańcom Janowca Wlkp. IX sesja Rady Powiatu w Żninie przeciw
2019-10-28 11:38:41 STANOWISKO RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 października 2019 r. w sprawie sytuacji finansowej Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie IX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-10-28 10:09:21 Wniosek o zamknięcie dyskusji IX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-10-28 10:19:18 Wniosek o zmianę porządku obrad IX sesja Rady Powiatu w Żninie przeciw
2019-12-20 09:07:41 Protokół nr IX/2019 z dnia 28 października 2019 r. X sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-12-20 09:19:13 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2019 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych X sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-12-20 09:29:15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok X sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-12-20 09:32:25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego X sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-12-20 10:28:54 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok X sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-12-20 10:33:04 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego X sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-12-20 10:48:49 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Żninie na 2020 rok X sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-12-20 10:52:34 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Żninie na 2020 rok X sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-12-20 10:55:22 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2020 rok X sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-12-20 11:00:52 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok X sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-12-20 11:04:35 Uchwała w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 r. X sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-04-17 14:10:38 Zmiana porządku obrad XII sesji Rady Powiatu w Żninie XII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-04-17 14:13:55 Protokół nr XI/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. XII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-04-17 14:20:29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Żninie na 2020 rok XII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-04-17 14:23:04 Uchwała w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2020 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-04-17 14:25:52 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok XII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-04-17 14:28:34 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-04-17 14:33:00 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Żnińskiego XII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-04-17 14:35:59 Uchwała w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Żnińskiego XII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 09:11:22 Protokół nr XII/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 09:40:19 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Żninie wotum zaufania XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 10:27:20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2019 rok XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 10:30:41 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żninie za 2019 rok XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 10:46:18 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 10:48:49 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 12:41:40 Uchwała w sprawie wyłączenia szkół z zespołów szkół XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 12:44:07 Uchwała w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Żninie XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 12:46:25 Uchwała w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Żninie XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 12:48:37 Uchwała w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie poprzez likwidację Filii w Janowcu Wlkp. oraz Filii w Piechcinie XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 12:50:54 Uchwała w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Żninie XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 12:54:33 Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu w Żninie do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-06-17 12:59:23 Uchwała w sprawie przekazania do załatwienia skargi na Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie jego przełożonemu służbowemu XIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-08-11 14:17:01 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok XIV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-08-11 14:20:49 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XIV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 09:09:23 Wniosek Zarządu Powiatu w Żninie o zmianę porządku obrad XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 09:15:34 Protokół nr XIII/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 09:17:07 Protokół nr XIV/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 09:35:10 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2020 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 09:50:48 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 09:55:04 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 10:24:36 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Żnińskiego w 2019 roku XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 10:54:25 Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 13:14:33 Uchwała w sprawie nadania Panu Leszkowi Jakubowskiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego” XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 13:16:33 Uchwała w sprawie nadania Panu Jackowi Idziemu Kaczmarkowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego” XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 13:19:15 Uchwała w sprawie nadania Panu Zdzisławowi Telesforowi Kuczmie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego” XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 13:21:11 Uchwała w sprawie nadania Panu Michałowi Feliksowi Pęziakowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego” XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 13:23:04 Uchwała w sprawie nadania Panu Maciejowi Franciszkowi Sobczakowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego” XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 13:25:00 Uchwała w sprawie nadania Panu Józefowi Sosnowskiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego” XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 13:30:31 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Żnińskiego w sprawie ochrony własności oraz naprawienia szkody XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 13:35:57 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w zakresie nieprzestrzegania regulaminu monitoringu wizyjnego XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-09-25 09:42:21 Uchwała w sprawie objęcia udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Żninie XV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-10-23 09:06:12 Protokół Nr XV/2020 z dnia 25 września 2020r. XVI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-10-23 09:16:38 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok XVI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-10-23 09:18:41 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XVI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-10-23 10:47:36 Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. XVI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-10-23 11:06:33 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021r. XVI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-10-23 11:10:20 Uchwała w sprawie przekazania do załatwienia skargi przełożonemu służbowemu XVI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 09:14:54 Protokół Nr XVI/2020 z dnia 23 października 2020r. XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 09:45:32 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2020 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 09:55:44 Uchwała w sprawie objęcia udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Żninie XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 10:18:31 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 10:21:23 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 10:57:55 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 11:01:58 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 11:06:17 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Żninie na 2021 rok XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 11:08:32 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Żninie na 2021 rok XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 11:11:37 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2021 rok XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 11:17:32 Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim na lata 2021-2024” XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2020-12-18 11:21:48 Uchwała w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 r. XVII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-04-23 09:06:08 Protokół Nr XVIII z dnia 26 lutego 2021r. XIX sesja Rady Powiatu w Żninie wstrzymał się
2021-04-23 09:42:23 Uchwała w sprawie objęcia udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie XIX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-04-23 09:54:27 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok XIX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-04-23 09:56:29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XIX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-04-23 10:00:00 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Żniński XIX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-06-11 09:10:14 Wniosek Zarządu Powiatu w Żninie o zmianę porządku obrad XX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-06-11 09:14:21 Protokół Nr XIX/2021 z dnia 23 kwietnia 2021r. XX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-06-11 09:37:13 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Żninie wotum zaufania XX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-06-11 09:56:35 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2020 rok XX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-06-11 10:00:10 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żninie za 2020 rok XX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-06-11 10:18:45 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok XX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-06-11 10:21:38 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-06-11 10:28:33 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r. XX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-06-11 10:32:33 Uchwała w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na lata 2021-2027 XX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-06-11 10:43:22 Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Żnińskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania XX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-06-11 12:38:02 Postanowienie Rady Powiatu w Żninie w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2021r. dotyczące udostępnienia akt XX sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-09-14 09:05:48 Protokół Nr XX/2021 z dnia 11czerwca 2021r. XXI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-09-14 09:22:33 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2021 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XXI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-09-14 09:42:10 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok XXI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-09-14 09:45:28 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XXI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-09-14 09:50:41 Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej XXI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-09-14 09:54:24 Uchwała w sprawie zaliczenia odcinka drogi położonej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski do kategorii dróg powiatowych oraz włączenia jej przebiegu do drogi powiatowej 2326C XXI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-09-14 10:18:51 Uchwała w sprawie nadania Panu Michałowi Worochowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego” XXI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-09-14 10:27:04 Uchwała w sprawie nadania Wydawnictwu Dominika Księskiego WULKAN tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego” XXI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-09-14 09:59:58 Zmiana porządku obrad poprzez zmianę kolejności rozpatrywanych punktów XXI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-10-20 09:05:00 Protokół Nr XXI/2021 z dnia 14 września 2021 r. XXII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-10-20 09:44:18 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok XXII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-10-20 09:47:44 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XXII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-10-20 09:48:41 Uchwała w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie XXII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-10-20 12:08:32 Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok XXII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-10-20 12:13:21 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022 r. XXII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-10-20 12:18:50 Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Żnińskiego do Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” XXII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-10-20 12:27:31 Uchwała w sprawie ustalenia diet dla radnych XXII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-11-26 14:35:46 Protokół Nr XXII/2021 z dnia 20 października 2021r. XXIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-11-26 14:51:21 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok XXIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-11-26 14:55:03 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XXIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-11-26 15:22:02 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Żnińskiego XXIII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-12-17 09:07:38 Protokół Nr XXIII/2021 z dnia 26 listopada 2021r. XXIV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-12-17 09:15:56 Uchwała w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2021 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XXIV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-12-17 09:24:38 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok XXIV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-12-17 09:28:43 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XXIV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-12-17 10:12:49 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok XXIV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-12-17 10:17:37 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XXIV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-12-17 10:20:33 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Żninie na 2022 rok XXIV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-12-17 10:23:44 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Żninie na 2022 rok XXIV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-12-17 10:26:07 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2022 rok XXIV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2021-12-17 09:34:04 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego XXIV sesja Rady Powiatu w Żninie za