Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Grażyna Janicka

Grażyna Janicka

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 665, przynależność: Prawo i Sprawiedliwość

Status: powołany - 24.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Etyki Radnego stała Uchwała nr I/14/2018 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Etyki Radnego członek
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 09:17:11 Zmiana porządku obrad I sesji Rady Powiatu w Żninie I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 10:00:04 Wybór Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:20:36 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:28:09 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:33:49 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:37:56 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:42:24 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:46:33 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Polityki Ekologicznej i Obszarów Wiejskich I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:51:07 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:55:49 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Samorządowych I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:59:54 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Turystyki i Promocji Powiatu I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 13:04:41 W sprawie wyboru składu osobowego Komisji Etyki Radnego I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-21 12:18:20 Wniosek o głosowanie uchwał dotyczących stałych Komisji Rady w jednym głosowaniu I sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 13:04:58 w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2018 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych II sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 13:08:58 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok II sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 13:12:33 w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego II sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 13:18:52 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok II sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 13:34:08 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. II sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-11-27 14:06:16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Żnińskiego II sesja Rady Powiatu w Żninie wstrzymał się
2018-12-20 09:50:51 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok. III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 09:53:55 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 10:50:21 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok III sesja Rady Powiatu w Żninie wstrzymał się
2018-12-20 10:53:56 uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego III sesja Rady Powiatu w Żninie wstrzymał się
2018-12-20 10:57:53 uchwała w sprawie wyboru radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 11:01:21 uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu w Żninie do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie. III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 11:05:27 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Żninie na 2019 rok III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 11:08:39 uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Żninie na 2019 rok. III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 09:22:18 Zmiana porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Żninie III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 09:26:54 Protokół nr 1/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 09:28:23 Protokół nr II/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2018-12-20 09:42:58 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2018 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych III sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 09:03:23 Zmiana porządku obrad IV sesji Rady Powiatu w Żninie IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 09:14:50 Protokół nr III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 09:39:55 Uchwała w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2019 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 09:54:40 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 09:58:21 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 13:26:12 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Żninie na 2019 rok IV sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-02-15 14:18:29 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia niezbędnych, a dostępnych Radzie Powiatu, działań zmierzających do podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych na każde dziecko umieszczone we wszystkich formach pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej IV sesja Rady Powiatu w Żninie przeciw
2019-02-15 14:14:13 Wniosek o zamknięcie dyskusji IV sesja Rady Powiatu w Żninie przeciw
2019-04-29 09:10:54 Protokół nr IV/2019 z IV sesji Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 lutego 2019 r. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 12:06:17 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Żnińskiego w 2018 roku. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 12:55:58 Uchwała w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:09:14 Uchwała w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Żnińskiego. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:17:00 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:19:51 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:47:16 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:50:06 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Łabiszynie. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 13:58:12 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 14:02:11 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 09:05:38 Zmiana porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Żninie V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 14:06:38 Uchwała w sprawie przeznaczenia planowanego do budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-04-29 12:36:19 Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok. V sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-06-17 09:07:33 Protokół nr V/2019 z V sesji Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2019 r. VI sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-06-17 10:35:03 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Żninie wotum zaufania VI sesja Rady Powiatu w Żninie wstrzymał się
2019-08-12 13:11:13 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok VII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-08-12 13:12:56 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego VII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-08-12 13:17:38 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli VII sesja Rady Powiatu w Żninie za
2019-08-12 13:23:27 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński VII sesja Rady Powiatu w Żninie za